Regulamin Certyfikatu Zdamy.pl:


1. Pełna nazwa certyfikatu brzmi: CERTYFIKAT ZDAMY.PL – STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY, nazwa skrócona na potrzeby niniejszego regulaminu brzmi: CERTYFIKAT

2. CERTYFIKAT może zostać przyznany stronie internetowej, której treść jest przyjazna dla młodzieży, tzn. w szczególnoœści nie zawiera: treœści o charakterze erotycznym, treœści wulgarnych, jakichkolwiek elementów łamiących polskie lub międzynarodowe prawo, naruszające prawa osób trzecich oraz jakichkolwiek innych treści, które mogą zostać uznane za nawołujące lub propagujące przemoc, rasizm, nałogi itp.

3. Tematyka strony ubiegającej się o CERTYFIKAT nie musi być przeznaczona dla dzieci i młodzieży, wystarczy że spełnia warunki okreœlone w punkcie 2 niniejszego regulaminu

4. CERTYFIKAT przyznawany jest przez firmę ERIM

5. Aby wystąpić o CERTYFIKAT należy poprawne wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy na stronie www.zdamy.pl. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu

6. Przyznanie CERTYFIKATU jest całkowicie bezpłatne

7. Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu CERTYFIKATU, przesyłana jest na adres e-mail podany podczas wypełniania formularz zgłoszeniowego, w ciągu najpóŸniej trzech tygodni od daty otrzymania zgłoszenia

8. Decyzje podejmowane przez firmę ERIM w sprawie nadania lub odebrania CERTYFIKATU są nieodwołalne i podejmowane samodzielnie

9. W treści strony głównej serwisu, który otrzyma CERTYFIKAT, w ciągu trzech dni od jego uzyskania, musi pojawić się kod umieszczający button informujący przyznaniu CERTYFKATU, w niezmienionej formie w stosunku do treści z maila informującego o przyznaniu CERTYFIKATU, w razie nie dochowania niezmienionej formy, CERTYFIKAT może zostać odebrany

10. Na jednej z podstron strony www.zdamy.pl znajduje się lista wszystkich stron, którym został przyznany CERTYFKAT

Reklama:

11. Poprzez odpowiedni formularz znajdujący się na stronie www.zdamy.pl istnieje możliwoœć zgłoszenia przez użytkowników naruszenia regulaminu CERTYFIKATU przez strony internetowe, które wczeœniej taki CERTYFIKAT otrzymały

12. CERTYFIKAT, button informujący o przyznaniu danej stronie CERTFIKATU oraz button informujący o odebraniu danej stronie CERTTYFIKATU są wyłączną własnośœcią firmy ERIM, ich wykorzystanie przez podmioty lub osoby do tego nieupoważnione jest zabronione

13. Kilka razy w roku wszystkie strony internetowe, które otrzymały CERTYFIKAT, będą poddawane weryfikacji, w przypadku gdy osoba weryfikująca uzna, że treść strony łamie niniejszy regulamin, wówczas nastąpi odebranie CERTYFIKATU, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zostanie bezzwłocznie wysłana informacja o tym fakcie, button na takiej stronie zostanie zmieniony na inny, informujący o odebraniu CERTYFIKATU

14. Po odebraniu CERTYFIKATU strona może starać się o jego ponownie otrzymanie

15. Firma ERIM zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, wszelkie zmiany wchodzą w życie po jego opublikowaniu na stronie www.zdamy.pl